لیست سریال های زبان اصلی روز جهان فروشگاه دیتای ابواالفضل خزائی
نام سریال وضعیت سریال کیفیت سریال زیرنویس فارسی فصل ها قسمت ها آخرین قسمت حجم سریال
پایان سریال 1080p 1 8 S01E08 6.78GB
پایان فصل 1080p 3 37 S03E10 18.55GB
پایان سریال 720p 9 205 S09E12 62.80GB
پایان فصل 1080p 1 12 S01E12 6.05GB
پایان سریال 720p 1 13 S01E13 3.59GB
پایان فصل 1080p 1 8 S01E08 6.83GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 6.83GB
پایان سریال 720p 1 13 S01E13 4.44GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.68GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.92GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 10.4 GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 6.31GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 5.1GB
پایان فصل 1080p 6 73 S06E10 35.50GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.88GB
پایان سریال 1080p 1 3 S01E03 2.68GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 1.81GB
در حال پخش 1080p 3 27 S03E07 7.14GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 3.73GB
پایان فصل 1080p 2 21 S02E11 3.84GB
پایان فصل 1080p 1 12 S01E12 6.50GB
پایان سریال 1080p ✔✘ 2 26 S02E13 9.93GB
پایان فصل 1080p 5 115 S05E23 55.80GB
پایان سریال 1080p 1 3 S01E03 2.67GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 15.01GB
پایان سریال 720p 2 25 S02E12 9.41GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.96GB
پایان فصل 720p 2 20 S02E10 4.88GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 10.7GB
پایان سریال 1080p 4 38 S04E08 29.30GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 5.76GB
پایان سریال 1080p 5 50 S05E10 24.40GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.24GB
پایان سریال 720p 4 70 S04E13 18.10GB
پایان سریال 1080p 1 12 S01E12 6.55GB
درحال پخش 1080p 2 27 S03E07 16.30GB
پایان فصل 720p 2 12 S02E06 1.85GB
پایان فصل 720p 2 24 S02E12 10.40GB
پایان فصل 1080p 3 33 S03E10 18.30GB
پایان فصل 1080p 4 38 S04E10 28.80GB
پایان فصل 1080p 2 45 S02E22 24.60GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.19GB
پایان فصل 1080p 3 33 S03E10 28.60GB
درحال پخش 1080p 2 14 S02E04 1.67GB
پایان سریال 1080p 5 58 S05E08 50.80GB
پایان سریال 720p 12 245 S12E12 74.80GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 2.12GB
پایان سریال 1080p 5 64 S05E16 47.0GB
درحال پخش 1080p 4 88 S04E20 23.50GB
پایان سریال 1080p 1 4 S01E04 2.26GB
درحال پخش 1080p 5 104 S05E13 46.50GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 6.75GB
درحال پخش 1080p - 2 31 S02E13 9.34GB
پایان فصل 1080p 4 83 S04E23 44.30GB
پایان سریال 1080p 1 3 S01E03 3.24GB
پایان فصل 720p 1 8 S01E08 0.98GB
پایان فصل 1080p - 1 6 S01E06 2.45GB
پایان فصل 1080p - 02 34 S02E16 9.37GB
درحال پخش 1080p 2 21 S02E11 5.59GB
پایان سریال 720p 1 2 S01E02 2.00GB
پایان سریال 720p 6 110 S06E13 15.60GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.68GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.72GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 4.66GB
پایان سریال 720p 4 42 SE 19.0GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 1.04GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 2.62GB
پایان سریال 1080p 5 75 S05E16 22.30GB
پایان فصل 1080p 2 31 S02E13 4.42GB
درحال پخش 720p 12 288 S12E13 88.15GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 6.67GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.88GB
پایان فصل 720p 3 34 S03E12 10.70GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 3.24GB
پایان سریال 1080p 3 28 S03E10 19.30GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.38GB
پایان فصل 1080p 2 26 S02E13 9.76GB
پایان فصل 1080p 2 33 S02E17 17.10GB
پایان سریال 720p 3 39 S03E13 13.00GB
پایان سریال 1080p 8 96 S08E12 80.50GB
پایان سریال 1080p 1 20 S01E20 6.79GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 3.50GB
پایان فصل 1080p 1 5 S01E05 4.48GB
پایان سریال 1080p 2 21 S02E13 11.3GB
درحال پخش 720p 2 38 S02E16 7.08GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.62GB
پایان فصل 1080p 2 40 S02E20 7.34GB
پایان فصل 1080p 5 119 S05E24 60.80GB
درحال پخش 1080p 3 39 S03E09 21.10GB
پایان سریال 1080p 2 26 S02E13 13.30GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 4.99GB
پایان سریال 1080p 5 52 S05E10 24.10GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 15.1GB
پایان فصل 1080p 2 21 S02E15 12.90GB
پایان فصل 720p 1 8 S01E08 2.88GB
پایان سریال 1080p 1 4 S01E04 2.12GB
پایان سریال 1080p 1 22 S01E22 11.4GB
پایان فصل 1080p 1 12 S01E12 6.80GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 2.02GB
درحال پخش 1080p 4 44 S04E11 9.28GB
پایان سریال 720p 5 100 S05E13 32.30GB
پایان فصل 1080p 3 30 S03E10 11.4GB
پایان سریال 1080p 1 7 S01E07 4.34GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.32GB
پایان فصل 1080p 6 60 S06E10 51.60GB
درحال پخش 1080p 2 7 S02E01 3.93GB
پایان فصل 720p 2 20 S02E10 2.69GB
درحال پخش 1080p 3 62 S03E18 33.10GB
پایان سریال 720p 3 38 S03E13 16.6GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.45GB
پایان سریال 1080p 1 22 S01E22 5.70GB
پایان سریال 720p 6 123 S06E13 37.10GB
پایان فصل 720p 1 26 S01E26 2.25GB
پایان فصل 1080p 3 30 S03E10 10.6GB
پایان سریال 1080p 3 39 S03E13 23.1GB
پایان فصل 1080p 1 6 S01E06 3.13GB
درحال پخش 1080p 1 6 S01E06 3.64GB
پایان سریال 720p 5 78 S05E26 31.2GB
پایان فصل 720p 7 168 S07E25 51.60GB
پایان سریال 1080p 2 26 S02E13 14.0GB
پایان سریال 1080p 3 33 S03E10 26.0GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 7.63GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 4.91GB
درحال پخش 1080p 6 66 S06E06 49.2GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 6.03GB
پایان سریال 1080p 1 2 S01E02 1.69GB
پایان فصل 1080p 4 52 S04E13 41.7GB
پایان فصل 1080p 3 45 S03E15 15.7GB
پایان فصل 1080p 1 16 S02E08 5.13GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 6.75GB
پایان فصل 1080p 2 9 S02E06 5.44GB
پایان فصل 1080p 1 6 S01E06 3.12GB
پایان سریال 1080p 1 8 S01E08 4.16GB
درحال پخش 1080p 3 40 S03E08 20.90GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.72GB
پایان فصل 1080p 1 7 S01E07 3.29GB
سریال فصل 1080p 6 78 S06E13 42.5GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 2.56GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 9.07GB
پایان فصل 1080p 2 30 S02E20 7.59GB
پایان فصل 1080p 3 77 S03E25 7.34GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 3.82GB
پایان سریال 1080p 2 20 S02E10 10.1GB
پایان فصل 1080p 1 8 S01E08 4.00GB
پایان فصل 1080p 1 18 S01E18 10.00GB
پایان سریال 1080p 1 22 S01E22 11.6GB
پایان فصل 1080p 1 5 S01E05 3.61GB
پایان فصل 720p 5 53 S05E10 7.57GB
پایان سریال 720p 6 119 S06E18 37.40GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.19GB
درحال پخش 1080p 2 30 S02E17 18.30GB
پایان سریال 1080p 7 92 S07E14 31.6GB
درحال پخش 720p 3 67 S03E22 20.70GB
درحال پخش 1080p 3 29 S03E09 5.17GB
پایان سریال 1080p 3 23 S02E10 12.9GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 9.22GB
پایان سریال 1080p 2 18 S02E10 9.35GB
پایان فصل 1080p 4 88 S04E22 47.70GB
پایان فصل 1080p 2 26 S02E13 22.20GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 8.70GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 10.50GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 8.44GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 3.49GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 6.61GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 7.28GB
پایان سریال 720p 4 52 S04E13 9.02GB
پایان فصل 1080p 2 22 S02E12 11.79GB
پایان سریال 1080p 3 32 S03E10 11.9GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 7.76GB
پایان سریال 480p 1 4 S01E04 0.64GB
پایان سریال 720p 4 73 S04E06 24.90GB
پایان فصل 1080p 2 15 S02E07 2.87GB
پایان فصل 720p 1 10 S01E10 2.96GB
درحال پخش 720p 6 122 S06E10 57.7GB
پایان سریال 720p 1 13 S01E13 5.37GB
پایان فصل 720p 4 52 S04E13 14.1GB
پایان فصل 1080p 4 40 S04E10 20.70GB
درحال پخش 1080p 2 17 S02E07 10.90GB
پایان فصل 1080p 2 29 S02E13 18.3GB
پایان فصل 1080p 2 26 S02E13 14.60GB
پایان فصل 1080p 3 27 S03E09 23.0GB
پایان سریال 1080p 5 103 S05E13 59.20GB
پایان فصل 720p 1 13 S01E13 4.00GB
پایان فصل 1080p 3 28 S03E10 19.80GB
پایان سریال 720p 2 20 S02E10 6.94GB
درحال پخش 1080p 1 9 S01E09 2.36GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 3.69GB
پایان فصل 720p 7 162 S07E20 55.30GB
پایان سریال 480p 5 35 S05E06 5.26GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 4.08GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.62GB
پایان سریال 1080p 4 81 S04E24 56.80GB
در حال پخش 1080p 1 7 S01E07 3.72GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.50GB
درحال پخش 1080p 2 35 S02E13 11.5GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.49GB
پایان سریال 720p 1 10 S01E10 3.87GB
پایان فصل 1080p 4 48 S04E12 39.50GB
پایان سریال 1080p 4 30 S04E08 10.7GB
درحال پخش 1080p 4 65 S04E03 30.0GB
پایان سریال 1080p 1 3 S01E03 0.47GB
پایان سریال 1080p 1 3 S01E03 2.04GB
پایان سریال 1080p 2 21 S02E13 11.2GB
پایان سریال 1080p 2 42 S02E22 18.3GB
پایان سریال 1080p 1 6 S01E06 4.24GB
پایان سریال 1080p 1 4 S01E04 4.64GB
پایان سریال 1080p 1 2 S01E02 1.85GB
درحال پخش 720p 2 39 S02E17 7.19GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.37GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 9.03GB
پایان فصل 1080p 1 4 S01E04 2.92GB
پایان فصل 1080p 3 36 S03E10 21.80GB
پایان سریال 1080p 2 20 S02E10 10.90GB
پایان فصل 1080p 3 71 S03E25 37.90GB
پایان فصل 1080p 2 24 S02E14 7.02GB
پایان فصل 1080p 2 23 S02E10 7.00GB
پایان سریال 1080p 1 11 S01E11 5.96GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 5.39GB
پایان فصل 1080p 2 26 S02E13 14.22GB
درحال پخش 1080p 2 22 S02E09 8.88GB
پایان فصل 1080p 4 13 S04E03 16.20GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 6.06GB
پایان فصل 1080p 1 12 S01E12 4.43GB
پایان فصل 1080p 1 8 S01E08 5.49GB
درحال پخش 1080p 4 55 S04E07 26.3GB
پایان سریال 1080p 1 3 S01E03 2.05GB
پایان فصل 1080p 1 8 S01E08 5.46GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.54GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.75GB
پایان فصل 1080p 2 21 S02E10 10.8GB
پایان فصل 1080p 6 91 S06E15 52.8GB
پایان فصل 1080p 2 42 S02E22 22.10GB
پایان فصل 720p 12 264 S12E23 89.00GB
درحال پخش 1080p 2 26 S02E15 2.93GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.16GB
پایان فصل 1080p 1 8 S01E08 4.25GB
درحال پخش 1080p 6 90 S06E10 41.70GB
پایان فصل 720p 4 104 S04E26 8.64GB
پایان سریال 1080p 1 11 S01E11 0.82GB
پایان سریال 1080p 1 5 S01E05 4.95GB
پایان فصل 1080p 4 58 S04E13 30.70GB
پایان فصل 1080p 3 32 S03E10 28.90GB
پایان فصل 1080p 1 6 S01E06 2.62GB
پایان سریال 1080p 1 8 S01E08 1.12GB
پایان فصل 1080p 4 52 S04E13 26.3GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.33GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.04GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 6.70GB
درحال پخش 1080p 4 82 S04E15 35.00GB
درحال پخش 1080p 1 2 S01E02 1.40GB
پایان سریال 1080p 2 26 S02E13 11.6GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 4.13GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.21GB
پایان فصل 1080p 2 12 S02E06 3.49GB
پایان سریال 720p 1 22 S01E22 4.72GB
درحال پخش 1080p 2 13 S02E03 2.64GB
پایان سریال 1080p 1 7 S01E07 3.74GB
پایان سریال 720p 1 3 S01E03 1.22GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 0.58GB
درحال پخش 1080p 2 16 S02E06 6.78GB
پایان فصل 1080p 3 17 S03E06 10.6GB
پایان سریال 1080p 1 12 S01E12 6.27GB
پایان فصل 1080p 3 69 S03E23 36.40GB
پایان سریال 1080p 3 45 S03E15 20.1GB
پایان سریال 1080p 1 6 S01E06 4.56GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 1.63GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 4.59GB
پایان سریال 1080p 1 22 S01E22 5.95GB
درحال پخش 1080p 1 4 S01E04 2.55GB
پایان فصل 1080p 1 12 S01E12 3.23GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 16.9GB
پایان فصل 1080p 1 8 S01E08 5.70GB
درحال پخش 1080p 3 41 S03E10 5.49GB
پایان فصل 1080p 1 6 S01E06 4.68GB
پایان فصل 1080p 3 36 S03E13 20.59GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 18.1GB
پایان فصل 1080p 3 30 S03E10 11.0GB
پایان سریال 720p 1 10 S01E10 2.92GB
درحال پخش 1080p 2 19 S02E06 7.51GB
پایان سریال 1080p 1 8 S01E08 4.49GB
پایان سریال 1080p 1 8 S01E08 4.49GB
پایان فصل 720p 2 20 S02E10 8.33GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.40GB
پایان فصل 1080p 2 16 S02E08 3.70GB
پایان فصل 1080p 3 30 S03E10 20.0GB
پایان سریال 1080p 2 38 S02E 11.5GB
پایان سریال 1080p 1 6 S01E06 3.01GB
پایان سریال 1080p 1 8 S01E08 6.4GB
پایان فصل 1080p 3 35 S03E13 9.31GB
پایان فصل 720p 3 38 S03E13 6.27GB
درحال پخش 1080p 4 75 S04E09 39.30GB
درحال پخش 1080p 1 17 S02E07 6.09GB
پایان سریال 1080p 1 9 S01E09 4.66GB
پایان سریال 1080p 2 12 S02E06 5.93GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.24GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 5.33GB
پایان فصل 1080p 3 30 S03E10 10.2GB
پایان سریال 720p 1 22 S01E22 6.84GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 6.83GB
درحال پخش 1080p 1 10 S01E10 5.30GB
پایان فصل 1080p 3 36 S03E10 21.60GB
پایان سریال 1080p 1 22 S01E22 12.3GB
پایان سریال 1080p 8 171 S08E16 93.30GB
پایان فصل 1080p 7 114 S07E16 72.20GB
پایان سریال 1080p 1 13 S01E13 6.64GB
پایان فصل 1080p 1 5 S01E05 2.27GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 5.38GB
درحال پخش 1080p 1 5 S01E05 2.56GB
پایان فصل 1080p 1 16 S01E16 8.99GB
پایان سریال 720p 2 16 S02E08 3.71GB
پایان فصل 1080p 1 7 S01E07 4.87GB
پایان سریال 720p 2 26 S02E13 8.67GB
پایان فصل 1080p 2 25 S02E12 8.99GB
درحال پخش 1080p 1 11 S01E11 6.74GB
پایان فصل 1080p 2 16 S02E08 13.5GB
پایان فصل 1080p 3 30 S03E10 16.50GB
پایان فصل 1080p 3 32 S03E10 19.60GB
پایان سریال 1080p 3 39 S03E13 20.60GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 5.71GB
پایان سریال 720p 2 12 S02E06 4.05GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 6.78GB
پایان فصل 1080p 4 49 S04E20 29.60GB
پایان سریال 1080p 1 10 S01E10 9.61GB
پایان فصل 1080p 1 6 S01E06 3.38GB
پایان سریال 1080p 1 6 S01E06 6.53GB
پایان فصل 1080p 2 20 S02E10 11.00GB
پایان سریال 1080p 1 6 S01E06 1.73GB
پایان فصل 1080p 1 10 S01E10 2.94GB
پایان سریال 1080p 2 23 S02E13 9.77GB
پایان سریال 720p 1 6 S01E06 2.54GB
پایان فصل 1080p 1 13 S01E13 6.30GB
پایان فصل 720p 3 28 S03E10 8.35GB
پایان فصل 1080p 3 42 S03E14 22.10GB
پایان فصل 1080p 2 26 S02E13 15.70GB
4.95TB