لیست سریال های کره ای فروشگاه دیتای ابواالفضل خزائی
نام سریال وضعیت سریال کیفیت سریال زیرنویس فارسی فصل ها قسمت ها حجم سریال
پایان سریال 480p 1 16 4.00GB
پایان سریال 720p 1 20 9.25GB
پایان سریال 720p 1 20 9.35GB
پایان سریال 720p 1 50 17.00GB
پایان سریال 720p 1 24 9.84GB
پایان سریال 540p 1 16 6.20GB
پایان سریال 720p 1 20 9.19GB
پایان سریال 720p 1 16 6.78GB
پایان سریال 720p 1 18+2 9.55GB
پایان سریال 720p 1 20 13.6GB
پایان سریال 720p 1 20 6.83GB
پایان سریال 720p 1 12 5.37GB
پایان سریال 720p 1 12 5.21GB
پایان سریال 720p 1 11 4.97GB
پایان سریال 720p 1 20 9.69GB
پایان سریال 720p 1 30+1 14.2GB
پایان سریال 720p 1 18 6.15GB
پایان سریال 720p 1 16 6.72GB
پایان سریال 720p 1 21 9.60GB
پایان سریال 720p 1 20 8.61GB
پایان سریال 720p 1 25 11.40GB
پایان سریال 720p 1 28 12.60GB
پایان سریال 720p 1 16 7.72GB
پایان سریال 540p 1 20 7.62GB
پایان سریال 720p 1 30 14.05GB
پایان سریال 450p 1 18 3.79GB
پایان سریال 720p 1 16 6.70GB
پایان سریال 720p 1 12 5.02GB
پایان سریال 720p 1 16 5.48GB
پایان سریال 720p 1 16 7.04GB
پایان سریال 720p 1 20 9.21GB
پایان سریال 480p 1 16 5.47GB
پایان سریال 450p 1 31 6.42GB
پایان سریال 720p 1 16 7.55GB
پایان سریال 480p 1 40 6.79GB
پایان سریال 540p 1 108 21.10GB
پایان سریال 720p 1 20 8.84GB
پایان سریال 720p 1 16 8.04GB
پایان سریال 720p 1 16+3 8.08GB
پایان سریال 720p 1 16 6.84GB
پایان سریال 720p 1 20 8.41GB
پایان سریال 720p 1 10 4.32GB
پایان سریال 720p 1 56+1 26.49GB
پایان سریال 720p 1 21 9.04GB
پایان سریال 720p 1 51 21.49GB
پایان سریال 720p 1 37 16.53GB
10.94GB
6.58GB
8.11GB
11.20GB
14.30GB
4.28GB
0.81GB
3.12GB
5.29GB
8.76GB
9.08GB
4.92GB
22.32GB
GB
6.99GB
18.59GB
7.73GB
8.82GB
10.86GB
3.59GB
8.64GB
12.25GB
4.16GB
8.56GB
6.90GB
6.89GB
6.69GB
4.08GB
1.79GB
8.87GB
12.40GB
2.51GB
8.34GB
8.19GB
8.93GB
6.84GB
9.20GB
8.58GB
9.04GB
6.63GB
17.28GB
9.42GB
1.64GB
7.79GB
20.80GB
8.65GB
31.3GB
34.92GB
65.1GB
1.69GB
5.83GB
5.29GB
1.89GB
1.56GB
2.92GB
8.20GB
7.33GB
6.95GB
8.35GB
7.75GB
3.54GB
10.13GB
7.38GB
4.99GB
6.08GB
7.54GB
6.81GB
7.44GB
11.95GB
6.60GB
8.78GB
2.96GB
6.94GB
2.81GB
5.64GB
2.41GB
4.76GB
7.78GB
6.99GB
6.77GB
6.46GB
3.04GB
4.80GB
5.79GB
8.06GB
5.90GB
3.30GB
8.97GB
7.05GB
8.18GB
5.56GB
22.30GB
8.54GB
10.53GB
12.61GB
5.55GB
2.45GB
2.48GB
2.74GB
9.67GB
23.43GB
22.09GB
0.78GB
3.95GB
10.60GB
3.03GB
12.26GB
7.32GB
8.94GB
6.98GB
7.04GB
6.60GB
9.17GB
6.75GB
10.30GB
8.46GB
8.24GB
10.02GB
6.11GB
1.34GB
4.38GB
6.13GB
3.55GB
5.04GB
5.10GB
6.83GB
11.30GB
6.63GB
8.75GB
9.27GB
17.7GB
8.55GB
8.44GB
1.5GB
4.02GB
5.39GB
17.94GB
9.20GB
11.44GB
11.18GB
8.88GB
6.25GB
11.63GB
6.24GB
9.30GB
6.64GB
3.48GB
3.17GB
6.73GB
7.41GB
6.96GB
7.67GB
15.4GB
8.53GB
1.70GB
4.93GB
5.09GB
6.64GB
13.30GB
4.02GB
18.2GB
3.61GB
6.29GB
101.10GB
6.82GB
7.28GB
6.16GB
21.60GB
7.32GB
8.21GB
1.79TB